Take heed to yourself and to all the flock

(Acts 20 : 6–18 ; 28–36) Usually apostolic readings are directed from priests to the faithful people. The epistle is read so that the faithful people of God may learn and become closer to the Lord. But sometimes, you see, the holy epistle is dedicated to  the shepherds of the Lord’s flock, so that they may ...

Пазите на себе и на све стадо

(Дап. 20, 16-18; 28-36) Обично су апостолска штива усмјерена од свештеника ка вјернима. Апостол се чита да се вјерни народ Божији, поучи и ка Господу усмјери. А видите, Богу хвала, има кад апостол бива, намијењен је нама, пастирима стада Божијег; да се ми опоменемо превелике части у коју смо призвани и још већих обавеза, које смо ...

Седам освједочених људи, пуних Духа Светога и мудрости

Седам освједочених људи, пуних Духа Светога и мудрости
Првих шест глава Дјела апостолских  одличан је школски час вјеронауке. Из само 7 згуснутих стихова 6. главе Дјела апостолских сазнајемо јако пуно о рађању, расту, боље рећи, бујању Цркве Христове. Свети апостол Лука, писац Дјела апостолских, води нас у свети град, Јерусалим, у којем су се, само прије неколико недјеља, збили најузбудљивији и најпреломнији догађаји свеукупне ...

The priests administer to the Church first

The priests administer to the Church first
The first six chapters of Acts are an excellent lesson in catechism. We were able to learn a great deal about the birth, growth and spreading of Christ’s Church from just seven verses of the sixth chapter of Acts. The holy Apostle Luke, author of the Acts of the Apostles, takes us on a journey to the ...

Sunday of the Myrrh-Bearers – A virtous woman is worth far more then pearls

Sunday of the Myrrh-Bearers - A virtous woman is worth far more then pearls
Praised be the Lord, today there are also good and honourable women who walk the sacrificial path of Mary and Martha. This path is not an easy one, especially today, when everything has a price attached to it. Everything is for sale, as is sadly the human body. We know that it was never easy ...

Размишљање поводом Недјеље Мироносица: Врсна жена вриједи више него бисер

Размишљање поводом Недјеље Мироносица:  Врсна жена вриједи више него бисер
И данас, Богу хвала, има врсних и честитих жена које ходе жртвеним стазама Марте и Марије. То нимало није лако, нарочито у овом времену, када све има своју цијену. Све је изложено продаји па, на жалост, и људско тијело. Знамо да жени никада није било лако – а данас је најтеже – носити и проносити ...

Wives, be submissive to your husbands

In dull language of sociology, submissiveness is defined as “readiness of an individual for submission to a stronger, more dominant, higher in hierarchy”, (Ivan Vidanović, Dictionary of Social Work), and in the sense of God’s will submissiveness is love. However, this term is very unpopular, vulgar and rough to ears of a contemporary man. Today, ...

Жене, покоравајте се својим мужевима

Сувопарним језиком социологије, покорност се дефинише као ”спремност јединке на потчињавање јачем, доминантнијем, вишим у јерархији”, (Иван Видановић, Речник социјалног рада) а у смислу Божије воље, покорност је – љубав. Иначе, ово је врло непопуларан појам, груб и бодљикав за уши савременог човјека. Данас ријетко ко да хоће икоме покоран да буде. А Свети Апостол ...

Husbands, love your wives

Husbands, love your wives
“Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the Church.” (Eph. 5, 22-23) Does this mean that the husband is the absolute master, inviolable and untouchable within his power? We shall see that the things ...

Мужеви, волите своје жене

Мужеви, волите своје жене
”Жене покоравајте се својим мужевима као Господу, јер је муж глава жени као што је и Христос глава Цркви.” (Еф. 5, 22-23) Да ли то значи да је муж апсолутни господар, неприкоснивен и недодирљив у власти својој? Видјећемо да није баш тако и да се у хришћанском браку, кроз узајамну љубав, и покоравање вољи Божијој, ...