Do not lean out – Against spiritism

Do not lean out – Against spiritism
In times of crisis and faithless times – like today – no wonder that on the surface comes all that is dark and filthy, demonic and impious. More and more news that we are bombarded by the media come down to the blood and killings, rumors of wars, earthquakes, famine and disasters. The man lost ...

Не нагињи се ван – Против спиритизма

Не нагињи се ван - Против спиритизма
У времена кризна и безвјерна – какво је ово данас – никакво чудо да на површину излази све оно тамно и прљаво, демонско и богоборно. Све више вијести којима нас медија засипају, своде се на крв и убиства, на гласове о ратовима, потресима, глади и несрећама. Човјек је изгубио свој ослонац, из своје руке испустио ...

Orthodox Ecology: The Lord’s Earth and the fullnes thereof

Orthodox  Ecology: The Lord's Earth and the fullnes thereof
Every epoch carries its own burden and presents new issues to a man. This epoch, however, raises concern: how to preserve the nature, God’s creation, from ourselves, and our bare lives in it? It is not a rare sight and no wonder that on the streets of global metropolises we see people wearing masks or ...

Православна екологија: Господња земља и штогод је у њој

Православна екологија: Господња земља и штогод је у њој
Свако вријеме носи своје бреме и поставља пред човјека нове теме. Ово нам, пак, намеће бригу: како, од себе, самих, да сачувамо природу, творевину Божију, и своје голе животе у њој. Није ријетка слика и никакво чудо да се на улицама метропола свјтских виде људи са маскама на лицу или са платном преко уста. Падају ...

Holy Maccabees 14/1 of August

Holy Maccabees 14/1 of August
In mid August, in the mid of scorching summer, we celebrate Maccabees. However, when we walk through this city in freezing winter days, sometime around Gregorian Christmas, in the window frames of the Jewish houses or even more noticeable in their synagogues and other buildings, we can see candleholders with eight lighted candles and we ...

Свети Макавеји 14. /1. августа

Свети Макавеји 14. /1. августа
Средином августа, у ужарено љето, славимо свете Макавеје. Кад, међутим, у ледене зимске дане, негдје око грегоријанског Божића, овим градом ходимо, у прозорима јеврејских кућа, а још упадљивије, испред њихових синагога и других здања, видимо чираке са осам свијећа упаљених, знамо тад да Јевреји, осам дана, свој значајни празник, Хануку, славе. Тешко је да бисмо ...

Saint Mary Magdalene – Blessed Mary

Saint Mary Magdalene - Blessed Mary
It is Sunday today, dear brothers and sisters, the day of Resurrection of Jesus Christ and this day in itself is big enough holiday. Today, however, besides the Sunday, we also celebrate the feast day in memory of St Mary Magdalene – Blessed Mary, as our Serbian people call her. I think you know that ...

Света Марија Магдалина – Блага Марија

Света Марија Магдалина - Блага Марија
Данас је недјеља, браћо и сестре, дан Васкрсења Христова и овај дан довољно је велики празник сам по себи. Ми, међутим, данас, уз недјељу празнујемо спомен свете Марије Магдалине, Благе Марије, како је наш, српски, народ зове. Мислим да вам је познато да је празник Свете Марије Магдалине, Благе Марије, у многим нашим српским крајевима ...

Православно поимање полности

Православно поимање полности
Умртвите удове своје: блуд, нечистоту, страст, злу похоту и лакомство, што је идолопоклонство (Кол. 3, 4-11) Ријечи, трезвене и опомињујуће, из 3. главе Павлове Посланице хришћанима града Колоса, довољна су нам храна душе не за један дан, мјесец или годину, него за читав живот наш. Сама ријеч Апостолова да је Христос живот наш (Кол. 3, ...

The Orthodox Concept of Gender

The Orthodox Concept of Gender
“Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry:” (Col.3:5) The message; sober and cautionary, comes from St. Paul’s message to the head of the Christians in the city of Colossae, in Colossians Chapter 3;  “is ample food for the soul not just for ...